• Mooie toeristische autoroutes.
  • Avontuurlijke greenlane tochten.
  • Een gezellig dagje uit.

Algemene Voorwaarden

 

All Road Events, gevestigd aan de Kleine Heistraat 16K247, 4884ME te Wernhout.

Deelnemer: Persoon die deelneemt aan een tourrit , event en of buitenlandse reis

welke door All Road Events wordt georganiseerd

 

Boeking / reservering

Een overeenkomst tussen deelnemer en All Road Events kan alleen via een online boeking via de website  van All Road Events.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

All Road Events kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor foto’s en/of ander publicatiemateriaal dat niet onder verantwoordelijkheid van All Road Events wordt uitgegeven.

 

Prijzen

De gepubliceerde bedragen per tourrit , event en of buitenlandse reis gelden per voertuig inclusief bestuurder en bijrijd(-st)er
(excl. overige inzittenden) en zijn inclusief BTW tenzij anders staat aangegeven.
Hierin zijn alle diensten en voorzieningen inbegrepen zoals in de publicatie staat vermeld. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen,
zoals die ten tijde van het in druk geven van de publicatie bij All Road Events bekend waren.

 

All Road Events behoudt zich het recht voor in geval van extreme prijsstijgingen (bijv. verhoging van brandstofkosten, transportkosten, koersschommelingen) de bedragen dienovereenkomstig aan te passen. De deelnemer heeft het recht een verhoging van de gekozen tourrit af te wijzen. Hij/zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging, schriftelijk aan All Road Events te laten weten hiermede niet akkoord te gaan. Indien de deelnemer de tochtsom verhoging afwijst heeft All Road Events het recht de overeenkomst op te zeggen.

 

All Road Events moet, op straffe van verval, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de deelnemer, van dit recht gebruik maken. Pas dan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding van of onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde gelden.

 

Betalen via Vooraf overboeken

Kies je voor deze betalingsvorm ontvang je direct na het plaatsen van de boeking een 

online mogelijkheid.
Na de betaling ontvang je  van ons de reeds betaalde factuur in je mailbox.

 

Betalen contant op dag zelf

Kies je voor deze betalingsvorm dan ontvang je van ons, indien gewenst, binnen 7 werkdagen een digitale factuur op het bij de startdag opgegeven email adres.

 

Zonder vooraf of op dag zelf betaald te hebben is deelname uitgesloten van desbetreffende tourrit en/of evenement.

 

Wijzigingen deelname

Tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang kan de deelnemer vragen om een overboeking naar een andere tourrit, event en of buitenlandse reis . All Road Events zal zoveel mogelijk proberen aan deze wens gevolg te geven. In voorkomend geval zal de deelnemer de (gewijzigde) kosten moeten voldoen, onder aftrek van de vooruitbetaling.
All Road Events behoudt zich het recht voor om een bedrag van € 7,50 extra in rekening te brengen in verband met te maken administratiekosten.

 

Indien de deelnemer verhinderd is aan de gekozen Tourrit, event en of buitenlandse reis deel te nemen mag hij/zij een ander voordragen om zijn/haar plek in te nemen. Deze plaatsvervanger moet echter wel voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • hij/zij moet voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor de deelnemers.
  • het verzoek moet uiterlijk 5 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

 

All Road Events behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden ten tijde van het door u gekozen tourrit , event en of buitenlandse reis af te wijken van het arrangement. Denk hierbij aan calamiteiten welke buiten de invloed liggen van All Road Events. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

 

Annulering

Annulering door deelnemer
Indien een deelnemer een tourrit, event en of buitenlandse reis wil annuleren zijn voor iedere deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering 14-21 dagen vóór de dag van vertrek en/of start evenement en/of buitenlandse reis  word 50% van de inschrijving terug betaald.
  • Bij annulering vanaf 1-13 dagen vóór de dag van vertrek en/of start evenement en/of buitenlandse reis word geen vergoeding uitgekeerd i.v.m.  reeds gemaakte kosten.

 

Annulering door All Road Events
All Road Events behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld een negatief reisadvies, covid19 maatregelen, minimale aantal deelnemers niet behaald)

de door u gekozen tourrit , event en/of buitenlandse reis te annuleren.

Indien de tourrit, event en/of buitenlandse reis door All Road Events wordt geannuleerd dan zal:

  • Deelnemer een optie krijgen voor andere tourrit of terugbetaling van de tourrit minus 7,50 euro administratiekosten.

All Road Events is niet aansprakelijk voor eventuele kosten gemaakt door de deelnemer.

All Road Events kan ten alle tijde van dit recht gebruik maken, en zal dit telefonisch en / of via email dit aan de deelnemer melden. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.
All Road Events zal in alle redelijkheid zoveel mogelijk rekening proberen te houden om deelnemer vroegtijdig te informeren.


Deelname aan tourrit
De beschrijving wordt op de start dag zelf uitgereikt.

Deelnemers dienen zich te houden aan de groene code en verkeersreglementen.

Deelnemend voertuig dient te beschikken over geldige apk keuring en dient

verzekerd te zijn.

Deelname aan event op offroad terreinen

De deelnemers dient zich te houden aan de dan geldende regels van betreffende 

offroad terrein en te zorgen voor een geldige verzekering (groene kaart) en apk

goed gekeurd voertuig. (lees uw verzekeringspolis goed door ! )

 

Deelname aan buitenlandse reis 

Deelnemend voertuig dient een geldige apk keuring en verzekerd te zijn.

Indien vermeld extra ''eissen'' betreffende reis staat dit vermeld en dient

voertuig en deelnemer zich hier aan te voldoen.


Reisdocumenten en vaccinaties
Bestuurder van het voertuig welke deelneemt aan de tourrit dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en documenten van betreffende auto zoals geldige apk, verzekering en kentekenbewijs.
Bestuurder van het voertuig en de overige deelnemers dienen bij vertrek en gedurende de tourrit tenminste in het bezit te zijn van een geldig ID en voor zover vereist tevens de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.
Indien het bij de tourrit toegestaan is uw huisdier(en) mee te nemen, dan dient u ook hiervoor in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties welke gelden in het desbetreffende land. Huisdier(en) dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.


Indien deelnemer niet voldoet aan voornoemde documenten en/of vaccinaties heeft All Road Events het recht de deelnemer(s) van de tourrit uit te sluiten. In dat geval bestaat voor de deelnemer geen recht op geheel of gedeeltelijke teruggave van de kosten. Alle hieraan verbonden gevolgen komen voor  rekening van deelnemer(s).


Verzekeringen

Het is niet mogelijk om via All Road Events een annulerings of reis verzekering af te sluiten.
Indien gewenst dient de deelnemer dit zelf te organiseren.


Voertuig en de deelnemer

All Road Events heeft het recht deelnemer(s) te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een voertuig beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid en/of apk eisen en/of geen wa verzekering heeft, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving.
In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor All Road Events niet de verplichting
de betaalde tourrit , event ed. geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 

Groene code

All Road Events heeft het recht de deelnemer te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, bij het niet houden aan de Groene code. De Groene code is te vinden is op de website van All Road Events. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor All Road Events niet de verplichting de betaalde tourrit geheel of gedeeltelijk te restitueren.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (rij-)gedrag en voor het opruimen van zijn/haar eventuele afval door deze mee te nemen naar huis of deponeert in de daarvoor bestemde afvalpunten.
Respect voor natuur en elkaar.


Onvolkomenheden roadbook
Indien een roadbook een onvolkomenheid bevat dient deelnemer dit te melden bij All Road Events zodat deze aangepast kan worden. All Road Events is echter niet aansprakelijk voor extra kosten voor deelnemer door een alternatieve route te rijden en/of voor schade aan uw voertuig

 

Auteursrecht
Roadbooks en gpx bestanden die beschikbaar worden gesteld door All Road Events vallen onder het auteursrecht.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Road Events mogen deze niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook.
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van All Road Events roadbooks te gebruiken voor commerciële activiteiten die niet georganiseerd worden door
All Road Events. Tevens is het tijdens onze tourrit niet toegestaan de gereden route op te nemen en te delen via welke vorm dan ook.

Het onrechtmatig verkrijgen van roadbooks, of het delen hiervan, zal door All Road Events vervolgd worden. U zult begrijpen dat er veel tijd (10-14werkdagen) en nodige brandstofkosten in gaan zitten om een leuke afwisselende tourrit te organiseren.

 

Aansprakelijkheid
Tourritten en/of evenementen en/of buitenlandse reizen welke (mede)georganiseerd en /of gecoördineerd worden door All Road Events vinden plaats op de openbare wegen en of private terreinen. Deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en zich aan de geldende verkeersregels

in binnen en buitenland en / of regels van de  terrein eigenaar te houden.

All Road Events is niet aansprakelijk voor gedragingen van deelnemers of schade aan goederen en/of personen, wegen en on- en/of verharde paden tijdens de uitvoering van activiteiten voor derden of tijdens tourritten, event en of buitenlandse reizen  die in eigen beheer gegeven worden.

Noch All Road Events noch de coördinator en/of mede/hoofd organisator kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. De verantwoording om een tourrit, of een gedeelte ervan, te rijden ligt geheel bij de deelnemer.

De bestuurder dient ten allertijde een geldig rijbewijs en voldoende (offroad) rij ervaring te hebben,   indien gewenst kan de organisatie extra tips en advies geven tijdens een tourrit, event

en of buitenlandse reis, echter kan All road events hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden mits er schade en of letsel aan voertuig en of deelnemer plaats vind.

Tijdens het maken van de route heeft All Road Events gecontroleerd of de wegen waarover gereden word openbaar toegankelijk zijn en tevens toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Echter kunnen wij niet garanderen dat op het moment dat de deelnemer de gekozen route rijdt deze omstandigheden niet gewijzigd zijn. In dit geval dient de deelnemer af te wijken van het door
All Road Events aangeleverde roadbook, indien hieruit eventuele bekeuringen volgen
kan All Road Events hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Deelname tourrit, events en of buitenlandse reizen.

All Road Events gaat ervan uit dat de deelnemer door het aangaan van deze overeenkomst te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van de betreffende tourrit en /of events op besloten offroad terreinen, zoals omschreven in de publicaties.

All Road Events gaat er vanuit dat de deelnemer over voldoende (rij-)ervaring en kennis beschikt om aan de tourrit deel te nemen.


Tenslotte geeft deelnemer, door het maken van een boeking via de website, te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden van All Road Events en deze te accepteren.

 

Algemene voorwaarden Webshop

Leveringsvoorwaarden:

Uw bestelling wordt indien van toepassing  ingepakt en klaargezet voor verzending zodra uw betaling voltooid is. De gemiddelde levertijd bedraagt 3 werkdagen. De maximale levertijd van producten die op voorraad zijn bedraagt 5 werkdagen, tenzij anders aangegeven op de website. All Road Events is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt tijdens het transport en of bezorging 

van deze producten.

 

Betalingsvoorwaarden:

De volledige betaling moet worden verricht vóór [betalingstermijn], waarna de bestellingen zullen worden verzonden. Dit kan ook speciale vergoedingen of factureringskosten, verzendbelastingen en meer onderdelen omvatten die relevant kunnen zijn.

Disclamer:

All Road Events probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, All Road Events garandeert niet dat productbeschrijvingen en inhoud van de website juist, vrij van fouten, volledig of actueel is. Indien een bij All Road Events besteld product dat u ontvangt niet is zoals het op www.allroadevents.nl wordt getoond, kan het – ongebruikt – worden geretourneerd zoals beschreven in ons retourbeleid.